Serviceovereenkomst incasso en algemene voorwaarden

8. Berekening huurincasso
8.1. De huurder verplicht zich om uiterlijk de 3e werkdag van de volgende afrekeningsperiode de tellerstand van de voorafgaande afrekeningsperiode door te geven. Aan de huurder worden de pagina´s/scans in rekening gebracht, die uit de afgelezen tellerstand voortvloeien, minimaal echter de overeengekomen maandhuur. De paginaprijs is bepaald op basis van een zwartingsgraad van 6 % en bij kleur van 30 %. Een hierboven uitgaand groter verbruik kan afhankelijk hiervan achteraf in rekening worden gebracht.
8.2. Indien de melding van de tellerstand niet tijdig wordt ontvangen, dan is de verhuurder gerechtigd, voor de voorlopige afrekening het gemiddelde aantal pagina’s van de laatste afrekeningsperiode in rekening te brengen, minimaal echter de met de verhuurder overeengekomen huur. Dit laat onverlet de verplichting van de huurder voor de tijdige toezending van de tellerstand.

9. Prijsaanpassing
9.1. De verhuurder heeft het recht om door schriftelijke kennisgeving van de aanpassing de in deze overeenkomst overeengekomen prijzen met een termijn van drie kalendermaanden tegen het einde van de maand in dezelfde mate te veranderen veranderen, als de inkoopprijzen van de verhuurder voor verbruiksmaterialen of reserveonderdelen of de lonen veranderen. Voor zover binnen een periode van 12 maanden prijsverhogingen van meer dan 6 % worden verlangd, is er voor het 6 % te boven gaande deel van de geëiste prijsverhoging toestemming van de huurder vereist. De bovenstaande regeling geldt dienovereenkomstig ten gunste van de huurder in geval van dalende inkoopkosten plus aanschaffingskosten van de verhuurder.
9.2. Een aanpassing van de huur en van de paginaprijs dient eveneens plaats te vinden, indien het bij het sluiten van de overeenkomst geldende percentage van de omzetbelasting verandert.

10 Verrekening, retentierecht, incassomachtiging
10.1. De huurder kan wat betreft eigen aanspraken slechts verrekenen met vorderingen van de verhuurder, voor zover zijn eisen onomstreden of rechtsgeldig zijn vastgesteld.
10.2. Retentierechten van de huurder zijn over het algemeen uitgesloten, indien de huurder (ondernemer) valt onder het Nederlandse wetboek. Voor niet-ondernemers zijn retentierechten wegens niet uit deze overeenkomst voortvloeiende aanspraken uitgesloten
10.3. Voor het niet deelnemen aan een automatische bankincasso wordt een vergoeding van 10 euro exclusief 21%BTW overeengekomen.

11 Omvang van het onderhoud, onderhoud door de verhuurder
11.1. De verhuurder houdt het gehuurde op de vermelde vestigingsplaats bedrijfsklaar. Hij draagt de kosten voor het bij voorgeschreven gebruik noodzakelijke onderhoud inclusief de kosten van de reserveonderdelen. Elektronische componenten met een waarde van meer dan 250 euro zijn hiervan uitgezonderd. Het onderhoud vindt uitsluitend in de normale arbeidstijd van de verhuurder plaats.
11.2. Onderhoudswerkzaamheden die door een onjuiste behandeling of ten gevolge van het gebruik van niet door de verhuurder/fabrikant vrijgegeven verbruiksmaterialen en/of door ingrepen van niet door de verhuurder gemachtigden noodzakelijk worden, zijn niet in de huur inbegrepen. Deze worden afzonderlijk op basis van de gemaakte kosten in rekening gebracht.
11.3. De huurder is verplicht het gehuurde volgens de instructies van de handleiding van de verhuurder/fabrikant te bedienen en zorgvuldig te behandelen.
11.4. De levering van papier, gekleurde toner, nietjes, master unit voor de copyprinter, extra handleidingen, kabels, leidingen of andere steekverbindingen, voor zover deze niet reeds in de leveringsomvang van de betreffende apparaten zijn inbegrepen, valt niet onder de omvang van het onderhoud. Dit geldt evenzo voor het bijvullen en afvoeren van toner.
11.5. Niet in de omvang van het onderhoud inbegrepen is verder bij een aansluiting van het gehuurde op een bij de huurder reeds aanwezig of nog te installeren computersysteem de installatie, het omprogrammeren, de applicatie en actualisering (update) van de hiervoor noodzakelijke software. De reparatie omvat niet de kalibratieservice bij kleurentoestellen.
11.6. De verhuurder voert de aan de huurder volgens deze overeenkomst verschuldigde onderhoudswerkzaamheden uit. De verhuurder is gerechtigd om deze werkzaamheden ook door andere geschikte derden te laten uitvoeren. Daarbij dient hij er zorg voor te dragen dat de huurder door de overdracht aan derden geen nadelen in materiaal of financieel opzicht ondervindt.

12. Levering, risico-overgang, afname/overname, cessie, aansprakelijkheid van de huurder
12.1. Met de overname van het gehuurde gaat het zaak- en prijsrisico op de huurder over, in het bijzonder het risico van toevallige ondergang, verlies en van diefstal. Indien een van de bovengenoemde gebeurtenissen zich voordoet, dan dient de huurder de verhuurder hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. De verplichting tot het blijven voldoen van de overeengekomen huur blijft bestaan. Bovendien komt zowel aan de huurder als aan de verhuurder in de bovengenoemde gevallen een opzeggingsrecht met de rechtsgevolgen van punt 17 lid 5 toe.
12.2. In geval van gedeeltelijke beschadiging draagt de huurder de kosten van de reparatie.
12.3. Eventuele aanspraken jegens derden (bijv. verzekeringen) zal de verhuurder gelijktijdig met de vereffening van de (opzeggings-)vordering resp. na reparatie en de betaling hiervan aan de huurder afstaan, bij reparatie echter met uitzondering van het door de verzekering te betalen bedrag op grond van een eventueel resterende handelswaardevermindering.
12.4. Bij overdracht van het gehuurde ontvangt de huurder een overnamebevestigingsformulier. In de overnamebevestiging, waarmee de huurder verklaart dat het gehuurde etc. in orde is, dient de huurder met datum en rechtsgeldige handtekening het begin van de feitelijke gebruiksmogelijkheid te vermelden. Deze dag geldt als begin van de gebruiksmogelijkheid.
12.5. De huurder kan de hem uit deze overeenkomst toekomende rechten en aanspraken niet cederen of anderszins overdragen of verpanden.
12.6. De vermelde leveringstermijn is vrijblijvend. Indien deze niet wordt nagekomen, dan komen de huurder geen eisen tot schadevergoeding jegens de verhuurder toe. De verhuurder is gerechtigd de overeenkomst om gewichtige redenen op te zeggen, indien om redenen waarvoor de verhuurder niet verantwoordelijk is, de lease/ serviceovereenkomst tussen de verhuurder en de leverancier niet tot stand komt of de leverancier na aanvaarding van de overeenkomst definitief niet levert. In dit geval kan de huurder jegens de verhuurder geen eisen tot schadevergoeding doen gelden. De verhuurder staat in dit opzicht alle eventuele hem toekomende aanspraken jegens de leverancier wegens niet leveren of niet tijdige levering aan de huurder af, die de cessie aanvaardt. De levering en installatie alsmede de demontage en afvoer geschieden voor rekening en risico van de huurder. De huurder is verplicht het gehuurde bij levering voor de verhuurder af te nemen en dit onverwijld zorgvuldig op het vrij zijn van gebreken en goede werking te controleren en de verhuurder de voorgeschreven overname schriftelijk te bevestigen. Over eventuele transportschade of overige gebreken dient de huurder onverwijld schriftelijk bij de verhuurder te reclameren en het bewijs daarvan te verzamelen.

13. Aansprakelijkheid van de verhuurder
13.1. Bij gebreken van het gehuurde komen de huurder slechts dan aanspraken toe, indien hij het gebrek schriftelijk aan de verhuurder heeft meegedeeld en het hem resp. de door de verhuurder gemachtigde derde (punt 11 lid 6) niet lukt, binnen een redelijke termijn het gebrek op te heffen. Een recht van de huurder op vermindering van de huur, op het inhouden van de huur of op de opzegging van de overeenkomst ontstaat pas, indien het de verhuurder niet lukt, binnen 14 dagen na schriftelijke kennisgeving van de storing van de overeenkomst het gebrek op te heffen. Het opheffen van het gebrek kan ook plaatsvinden door het ter beschikking stellen van een geschikt vervangend toestel.
Voor personen-, zaak- of vermogensschade, hetzij dit bij de huurder, zijn personeel of een derde optreedt, is de verhuurder slechts aansprakelijk, indien hij resp. zijn personeel dit door grove schuld hebben veroorzaakt of deze opzettelijk hebben gehandeld. Voor het overige is een eventuele schadevergoedingsverplichting van de verhuurder qua bedrag beperkt tot de waarde van het gehuurde. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die door vertraging bij onderhoud of reparatie is ontstaan en ook niet voor schade door eventuele bedrijfsonderbrekingen.
13.2. Bij aansluiting van het gehuurde op een bij de huurder reeds aanwezig of nog te installeren computersysteem is de huurder verantwoordelijk voor de aansluitingsmogelijkheid op bestaande interfaces. De verhuurder is er niet aansprakelijk voor dat de bij aansluiting op een computersysteem gebruikte software vrij van fouten is, in het bijzonder niet voor de goede werking van het gehele systeem, inclusief het reeds bij de huurder aanwezige systeem. Voor verlies van informatie of gegevens, in het bijzonder op grond van aansluiting van het gehuurde op andere technische apparaten van de huurder of door middel van het opnemen hierin (softwarekoppeling/ interfaces), wordt de aansprakelijkheid van de verhuurder uitgesloten.

14. Verzekering
14.1. De huurder verplicht zich om gedurende de looptijd van de huurovereenkomst het gehuurde op eigen kosten tegen nieuwwaarde te verzekeren, tegen in de branche gebruikelijke verzekerbare verliezen of schade, in het bijzonder tegen blikseminslag, brand, explosie, diefstal en waterschade van allerlei aard.
14.2. Hij dient de verhuurder desgewenst de regelmatige en stipte betaling van de verzekeringspremie aan te tonen.
14.3. Met het sluiten van de huurovereenkomst staat de huurder onherroepelijk alle rechten uit de overeenkomstig lid 1 afgesloten of nog af te sluiten verzekeringsovereenkomsten aan de verhuurder af. De verzekeringsuitkeringen worden in geval van vervanging tegen het overleggen van bewijsstukken van de reparatie afgestaan resp. na ontvangst hiervan aan de huurder uitbetaald.

15. Wijziging van standplaats, informatieverplichtingen van de huurder, executoriale verkoop van het gehuurde
15.1. Het gehuurde dient op de overeengekomen standplaats te worden opgesteld. Het gehuurde mag slechts met schriftelijke toestemming van de verhuurder worden verplaatst. Het is de huurder verboden, het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder in bruikleen of in bewaring te geven. De huurder staat de verhuurder toe om het onderwerp van de overeenkomst na het maken van een afspraak op de gebruikelijke openingstijden te inspecteren en te controleren.
15.2. De huurder informeert de verhuurder onverwijld, indien derden het gehuurde in beslag nemen, bijv. wanneer op het gehuurde beslag wordt gelegd. De kosten hiervan komen voor rekening van de huurder.

16. Betalingsachterstand
16.1. Alle facturen dienen meteen en zonder enige aftrek te worden voldaan.
16.2. Indien de huurder met de betaling ten achter raakt, dan is hij vanaf begin van de betalingsachterstand een vertragingsrente van 5% p.j. boven het desbetreffende belangrijkste herfinancieringspercentage van de ECB of het hiervoor in de plaats komende rentepercentage, voor zover de huurder niet een lagere of de verhuurder een hogere schade aantoont.

17. Opzeggingsrecht
17.1. Een gewone opzegging van de lease/serviceovereenkomst binnen de vast overeengekomen looptijd van de huurovereenkomst is uitgesloten. Dit geldt niet in geval van overlijden van de huurder. In dit opzicht komt de erfgenamen van de huurder het wettelijke opzeggingsrecht toe. De opzegging door de erfgenamen heeft een betalingsverplichting volgens lid 5 tot gevolg, echter exclusief omzetbelasting.
17.2. Een buitengewone opzegging van deze huurovereenkomst door de huurder is behoudens punt 12 lid. 1 bij een gewichtige reden mogelijk, waarvoor de verhuurder verantwoordelijk is.
17.3. De verhuurder is tot de onmiddellijke opzegging van de overeenkomst om gewichtige redenen gerechtigd, in het bijzonder indien
– de huurder twee maandhuren (bij andere als maandelijkse betalingswijze met een maandhuur langer dan 30 dagen) of de speciale betaling ten achter raakt en er geen faillissement is aangevraagd.
– tussen het aanvragen van het faillissement en de beslissing over het openen van de faillissementsprocedure een betalingsachterstand van twee maandhuren optreedt.
– uit de omstandigheden blijkt (bijv. gedwongen tenuitvoerlegging, wisselprotesten e.d., dat de huurder de opeisbare verplichtingen niet meer kan nakomen, en er geen faillissement is aangevraagd.
– het risico van de zaak werkelijkheid wordt (cijfer 12.1.).
17.4. De onmiddellijke opzegging kan ook concludent door wegneming van het gehuurde worden uitgesproken.
17.5. In geval van onmiddellijke opzegging door de verhuurder (resp. in geval van punt 12 ook door de huurder) is de voor de gehele looptijd van de overeenkomst nog openstaande lease/ service opeisbaar, onder aftrek van bespaarde kosten, waarover de herfinancieringsrente van de verhuurder wordt berekend, plus een eventueel optredende schade van de verhuurder wegens voortijdige opeisbaarheid, onder aftrek van bespaarde kosten.
Een eventueel gerealiseerde verkoopopbrengst (zonder omzetbelasting) wordt onder aftrek van de verkoopkosten en de marktwaarde van het gehuurde, die bij een reguliere beëindiging van de overeenkomst waarschijnlijk gerealiseerd zou zijn, bij de vordering meegerekend. Het doen gelden van een verdergaande schade behouden we ons voor.
17.6. Na een onmiddellijke opzegging van de overeenkomst worden door de huurder of derden gedane betalingen volgens de wettelijke rangorde in mindering gebracht, echter eerst op de vorderingen van de verhuurder waarover geen omzetbelasting is verschuldigd.

18 Teruggaveverplichting, opheffen van gebreken
18.1. Bij beëindiging van de overeenkomst is de huurder verplicht het gehuurde voor zijn risico en kosten, verzekerd tegen transportschade, onverwijld op een door verhuurder op te geven adres in de Bondsrepubliek Duitsland resp. – indien er geen adres wordt opgegeven – aan de verhuurder terug te geven of volgens schriftelijke instructie van de verhuurder te vernietigen.
18.2. Indien de verhuurder gebreken aan het gehuurde constateert, die boven het door gebruik volgens de overeenkomst ontstane slijtage uitgaan, kan hij de gebreken op kosten van de huurder opheffen.
18.3. Indien de huurder het gehuurde na beëindiging van de overeenkomst ondanks hierom te zijn verzocht niet teruggeeft, dan kan de verhuurder zorgen voor het afhalen van het gehuurde en voor de duur van het niet ter beschikking stellen als schadevergoeding de overeengekomen maandhuur inclusief de overeengekomen maandelijkse gratis pagina´s eisen. Het doen gelden van een verdergaande schade behouden we ons uitdrukkelijk voor.

19. Levering van prestaties door derden
De verhuurder is niet tot een hoogstpersoonlijke levering van de prestatie verplicht. Hij is gerechtigd om zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst aan derden over te dragen, die eventueel de werkzaamheden in naam en voor rekening van de verhuurder zullen leveren. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van de verhuurder op grond van deze overeenkomst. Daarbij dient hij er zorg voor te dragen dat de huurder door de overdracht aan derden geen nadelen in materiaal of financieel opzicht ondervindt.

20. Gegevensbeveiliging
20.1. De huurder machtigt de verhuurder, voor de aanvaarding van de overeenkomst inlichtingen in te winnen over zijn vermogenssituatie, voor zover dit voor de behandeling van de aanvraag noodzakelijk is. De huurder is gedurende de looptijd van de overeenkomst verplicht om op verzoek van de verhuurder balansdocumenten over te leggen en alle noodzakelijke inlichtingen te verstrekken. De verhuurder verplicht zich om deze stukken vertrouwelijk te behandelen.
20.2. Bij het aangaan van de zakelijke relatie worden de gegevens van de huurder, die ook persoonlijk kunnen zijn, volgens § 28 BDSG intern opgeslagen en voor de bewerking van de aanvraag/ overeenkomst voor zover nodig handmatig of in een geautomatiseerde procedure gebruikt.

21. Slotbepalingen
21.1. Mocht de huurder uit meerdere personen bestaan (bijv. een maatschap) of indien er sprake is van een mede verplichten van derden, dan machtigen deze elkaar hiermee onderling voor het afleggen en ontvangen van wilsverklaringen die in verband met deze overeenkomst staan.
21.2. Bijkomende afspraken, wijzigingen, aanvullingen alsmede de ontbinding van deze overeenkomst in goed overleg geschieden schriftelijk. Het afstand doen van de schriftelijke vorm kan slechts schriftelijk worden overeengekomen.
21.3. Indien de huurder een bij het handelsregister ingeschreven ondernemer is of publiekrechtelijk rechtspersoon of verantwoordelijke van een publiekrechtelijk speciaal vermogen, dan wordt als plaats waar de prestatie moet worden verricht en van de bevoegde rechter de vestigingsplaats van de verhuurder of in geval van de overdracht van de overeenkomst (vgl. punt 6) de vestigingsplaats van de herfinancier overeengekomen. Verhuurder resp. herfinancier hebben bovendien het recht, de voor de lease /service algemeen bevoegde rechter van de huurder te kiezen.
21.4. Op deze overeenkomst is het recht van de Nederlandse grondwet van toepassing.
21.5. Mocht een bepaling van deze overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of mocht blijken dat er een leemte is, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen. In plaats van de ongeldige bepaling en voor het opvullen van de leemte dient een regeling te gelden, die het gewilde zo goed mogelijk waarborgt.
21.6. Op een van de tekst van de overeenkomst afwijkende gewoonte in een individueel geval/ in individuele gevallen worden voor het overige geen rechten en plichten ontleend.

Selectie uit onze producten    Sluiten